Sunday, April 24, 2011

ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ನಿನ ಮಹಾವೀರರು... (ಭಾಗ-2)


     ವಾಯು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವವನ್ನೇರಿ ದೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತ ಪಾರಸೀಯ ದೂತನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಸ್ಪಾರ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾವು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ತ ರಾಜರ ಕೆಲವು ತಲೆಬುರುಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪಥಾಕೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಕರಿಸುವವಗೆ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯೊದಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೀಗುವ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಶ್ವದ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಗರ್ವದಿಂದ ಆ ತಲೆ ಬುರುಡೆಗಳನ್ನು  ಸ್ಪಾರ್ಟ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ನಗುತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡರೆ ಎಂತವರಿಗೂ ಇದೇ ಗತಿಯೊದಗುವುವೆಂದು ತಾವು ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಅವನ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

    ಮಹಾರಾಜ ಲಿಯೋನೈಡರ್ಸ್ ಅರಮನೆಯ ಒಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದೂರದಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒರಗಿಕೊಂಡ ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಕ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಜನ ಸೇವಕ ಆತಂಕದ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಸೀಯರ ದೂತನೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹರಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. 

     ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಹರಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಕ್ತದ ಹನಿಯೂ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರ ರಕ್ತದ ರುಷಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಅದ್ದರಿಂದಲೆ ನಿನಗೆ ಈ  ಅಭ್ಯಾಸ. ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ ಯುಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡು. ಸರಿ ನಿನಗೆ ಈ ದಿನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಹೊರಡು ಎಂದು ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತ ರಾಣಿಯನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

“ಏನು ವಿಷಯ” ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಣಿ....
“ಪಾರಸೀಯ ದೂತನೊಬ್ಬ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ” ಕ್ರೋದವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ...
ಆಸ್ತಾನದ ಮತ್ರಿ "ತೇರ" ಪಾರಸೀಯನೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ....
‘ಮಹಾಮತ್ರಿ ತೇರ ದೂತನೊಂದಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಾಯಿತೇ’. 
ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣಿ ರಾಜರು ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅವರನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೆ.
ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಮಂತ್ರಿ.
ಲಿಯೋನೈಡರ್ಸ್   ''ಹಾಗೋ’'..... ಗಡಸುನಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ....
ದೂತ ಮಾತಿಗಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಲಿಯೋನೈಡರ್ಸ್ ತಡೆದು ಷರತ್ತೊಂದನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
“ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀನು ದೂತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ....
ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ....
ನೀನೆ ಜವಬ್ಧಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ’’...
ಲಿಯೋನೈಡರ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ....
ದೂತ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತ....

“ನೀರು, ನೆಲ” ಎನ್ನುವ ಸೋಮಾರಿತನದ ಮಾತಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾನೆ…
ಲಿಯೋನೈಡರ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಒಗಟಂತೆ ನಕ್ಕು…
ನೀರು, ನೆಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾರಸೀಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೆ. ಅವುಗಳಿಗೊಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರಬೇಕಿತ್ತೆ ?...
ಲಿಯೋನೈಡರ್ಸನ ಮಾತಿಗೆ ರಾಣಿ ದ್ವನಿಗೂಡಿಸುತ್ತ,
‘ತಲೆ ತಿರುಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ.. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಗುತ್ತೀಯೆಂಬ...
ಆಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ’... ಗಡಸು ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ....

‘ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಂಗಸರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ’. 
ಎತ್ತರವಾದ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ದೂತ.
ಅಸಾಧಾರಣ ವೀರರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 
ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾರ್ಟ ದೇಶದ ಹೆಂಗಸರೆ, ಶೌರ್ಯದಿಂದ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ ಮಹರಾಣಿ.
ರಾಣಿಯನ್ನು ಓಲೈಸುತ್ತ ಲಿಯೋನೈಡರ್ಸ್ ದೂತನೊಂದಿಗೆ,,...

‘ಸರೆ ಬಾ ಅತ್ತ ಹೋಗುತ್ತ ಮಾತನಾಡೋಣ’ ಸಹಜವಾಗಿ ನುಡಿದು ದೂತನೊಡನೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ...
ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬೀರುತ್ತ ದೂತ....
ಲಿಯೋನೈಡರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ...
‘ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾರ್ಟ ದೇಶವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಕೂಡದೆಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ  ಒಂದೇ ದಾರಿಯಿದೆ’....
‘ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವುದು...

ನಮ್ಮ ಮಹರಾಜರ ದೃಷ್ಠಿ ಸೋಕಿದರು....
ಅವರ ಕಾಲು ಬಿದ್ದರ, ಆ ಸ್ಥಳ ಅವರಿಗೇ ಸ್ವಂತ....
ಅವರ ಸೇನೆ ನಡೆದು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ಭ್ರಂಹಾಂಡವೇ ನಡುಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ....
ಅವರು ನೀರನ್ನು ತಾಕಿದರೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು ಹಿಂಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ....
ಆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ....
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೆ....

ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು....
ನಮ್ಮ ಮಹರಾಜರಲ್ಲಿ ಶರಣುಕೋರಿದರೆ....
ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದೂತ ತುಟಿಗಳನ್ನರಳಿಸಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ.....

(ಅನುವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಥೆ)    ಮುಂದುವರೆಯುವುದು.

4 comments:

sunaath said...

ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಅಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ವಸಂತ್ said...

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.......

ಕನಸು ಕಂಗಳ ಹುಡುಗ said...

ಅರ್ದ ಊಟ ಉಂಡಂತಾಗಿದೆ....
ಬೇಗ ಬರಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ...

ಕಾಯ್ತಿರ್ತೇವೆ....

ವಸಂತ್ said...

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್....